Vi bedriver behandling enligt Minnesotamodellen med inslag av kognitiv beteendeterapi samt strategier där anhöriga är djupt engagerade i behandlingen.

Minnesotamodellen utvecklades i USA under 1950-talet och grundar sig på AA´s (Anonyma Alkoholisters) 12-stegsprogram för tillfrisknande, kombinerat med gruppterapi. Det grundläggande synsättet i behandlingen är respekt för individen, ärlighet, det personliga ansvaret för tillfrisknandet och helhetssynen på människan. Patienten får lära sig att vara ärlig mot sig själv och andra, tillämpa och utveckla egna värdesystem och hitta en harmonisk livsstil, som inte bärs upp av alkohol- och droger.

Personalen har utbildning i MI som är en forskningsbaserad samtalsmetod och ett förhållningssätt för kommunikation. MI rekommenderas av socialstyrelsen som en samtalsmetod med god evidens.
Behandlingen sker i internatform.

Alfagruppens behandling bygger på ett antal viktiga förutsättningar:

  • Alkohol-/drogberoende är en sjukdom, som skall behandlas för sig. Det är ingen psykisk sjukdom eller något socialt problem. 
  • Alkohol-/drogberoende är en kronisk sjukdom som är behandlingsbar. Du kan leva ett rikt liv, dock i fullständig avhållsamhet från alkohol/droger. 
  • Alkohol-/drogberoende är en progressiv sjukdom. Det innebär att den genom fortsatt drickande eller drogande hela tiden förvärras. Även efter en lång tids uppehåll återgår Du snabbt till Ditt tidigare stadium av sjukdomen.
  • Alkohol-/drogberoende är en sjukdom som påverkar alla delar av livet - fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och ekonomiskt.
  • Alkohol-/drogberoende är "ingens fel". Du kan inte hållas ansvarig för medfödda anlag och "ärvda" attityder. Däremot är Du ansvarig för Ditt tillfrisknande. 
  • Kom ihåg att anhöriga, chefer, arbetskamrater och vänner inte är ansvariga för Ditt drickande.
  • Förnekandet är en del av sjukdomen.
  • En låg motivation för att genomgå behandlingen är inte relaterad till behandlingens resultat. En del av behandlingen inriktas mot att skapa motivationen. 
  • Alkohol-/drogberoende är en "familjesjukdom". Den närmaste omgivningen påverkas mycket starkt.


Aktuell forskning* visar att 12-stegsprogram med en klar struktur, exempelvis Minnesotamodellen, är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna som finns idag för att rehabilitera människor som är beroende av alkohol och/eller droger.

*) Statens beredning för medicinsk utvärdering (2001). Behandling av alkohol- och narkotikaproblem